Privacy Verklaring

Privacy verklaring Holistic Awareness Nederland

Holistic Awareness Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 90818202 met vestigingsadres Vijverhofstraat 105B, 3032SH Rotterdam.

Bezoekadres: Duikerlaan 260, 2903 AC Capelle aan den Ijssel, Nederland, hier na te noemen Holistic Awareness Nederland, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy verklaring wil ik, Eric Jagernath, voorzitter van stichting Holistic Awareness Nederland, heldere en transparante informatie geven over hoe Holistic Awareness omgaat met uw persoonsgegevens.

Holistic Awareness Nederland doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Holistic Awareness Nederland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Holistic Awareness Nederland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Holisitic Awareness Nederland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Holistic Awareness Nederland verstrekt.
Dit brengt met zich mee dat wij:
* uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
* verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
* vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
* passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
* geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
* op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Holistic Awareness Nederland kan hiervoor de volgende (persoon)gegevens van u vragen:
* voornaam/voornamen;
* tussenvoegsel;
* achternaam;
* woonadres;
* telefoonnummer(s);
* E-mailadres;

Holistic Awareness Nederland bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Holistic Awareness Nederland dient zich hierbij te houden aan de wetgeving die hiervoor van toepassing is. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen.
De bewaartermijn van administratie is 10 jaar.

Holistic Awareness Nederland verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens van Nieuwsbriefabonnees worden door Holistic Awareness Nederland verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon door middel van nieuwsuitingen waaronder uitnodigingen voor meditaties, satsangs en retraites maar ook voor commerciële doeleinden zoals promoties en andere commerciële acties.
Voor bovengenoemde doelstellingen kan Holistic Awareness Nederland de volgende persoonsgegevens van u vragen:
* voornaam;
* tussenvoegsel;
* achternaam;
* E-mailadres;
* telefoonnummer(s).

U heeft recht op inzage, rectificatie (correctie) of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of deels hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.
U kunt dit recht uitsluitend inroepen door een mail te sturen aan awareness@shan.nu waarin u uw wensen kenbaar maakt. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan bovengenoemde verzoeken.
Holistic Awareness Nederland zal zo snel mogelijk maar binnen de 4 weken, op uw verzoek reageren.

Holistic Awareness Nederland neem de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Holistic Awareness Nederland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hiervoor onmiddellijk contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op:

Stichting Holistic Awareness Nederland
T.a.v. Eric Jagernath
awareness@shan.nu
+31 (0) 6 51 000 502
www.shan.nu